عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

تهيه فرم جمع‌آوري اطلاعات جهت نظارت بر اجراي آيين‌نامه مسافرت‌هاي خارجي دولتي توسط سازمان برنامه و بودجه

1371.05.18 ـ 30986 ـ 1371.05.25 ـ 592
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 مقرر نمود
‌سازمان برنامه و بودجه با كسب نظر دستگاه‌هاي مشمول آيين‌نامه مسافرتهاي خارجي دولتي، فرمي را براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت نظارت بر‌اجراي آيين‌نامه ياد شده تهيه و ابلاغ نمايد تا حسب درخواست سازمان بازرسي كل كشور اطلاعات لازم ارائه شود.