عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/4
  • تعداد مواد:31
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/14

آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد شماره 1403 مورخ 1370.12.11 وزارت تعاون، به استناد ماده (67) قانون "‌بخش تعاوني اقتصاد‌جمهوري اسلامي ايران" ـ مصوب 1370 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه