عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/14

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تعميرات اساسي بيمارستان كارون به سازمان منطقه‌اي‌بهداشت، درمان استان فارس

1371.05.14 ـ .30915ت218ه ـ 1371.05.24 ـ 582
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و تأييد شماره 6407 ـ 33 مورخ 1371.5.14 سازمان‌برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به‌منظور تعميرات اساسي بيمارستان كازرون در اختيار سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان فارس قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و‌بودجه استان فارس، هزينه گردد.