عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/12

جابجايي و اصلاح طرحها و پروژه‌هاي مصوبه مورخ 70.12.28 اعتبارات بازسازي استان آذربايجان غربي (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور)

1371.05.12 ـ 20339 ـ 1371.05.12 ـ 574
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است. به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌بدينوسيله طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوبه شماره 29975 مورخ 70.12.28 موضوع اعتبارات بازسازي استان آذربايجان غربي (‌از محل اعتبارات 503041 قسمت‌چهارم قانون بودجه سال 1371 كل كشور) به شرح جداول پيوست جابجا و اصلاح مي‌گردد.