عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

اجازه ورود به كشور و خروج از آن از طريق بندر چابهار

1371.05.11 ـ .21235ت209ه ـ 1371.05.19 ـ 550
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.43.2221 مورخ 1371.3.10 وزارت كشور، و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ‌مصوب 1351 ـ تصويب نمودند:
‌ورود به كشور و خروج از آن از طريق بندر چابهار، مجاز مي‌باشد.