عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت مركزهاي خدمات حمايتي و انجام تعميرات اساسي واحدهاي خدماتي و‌مركزهاي توانبخشي به سازمان بهزيستي استان تهران

1371.05.11 ـ .17928ت204ه ـ 1371.05.14 ـ 547
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 3708 مورخ 1371.4.15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 5913 ـ33 مورخ 1371.5.4 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانوني بودجه سال 1371 كل كشور به منظور انجام‌تعميرات اساسي واحدهاي خدماتي ـ دويست ميليون (200.000.000) ريال جهت مركزهاي خدمات حمايت و سيصد ميليون (300.000.000) ريال براي‌مركزهاي توانبخشي ـ در اختيار سازمان بهزيستي استان تهران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان تهران، هزينه گردد.