عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/4

مسافرت وزير راه و ترابري به پاكستان

1371.05.04 ـ .20997ت201ه ـ 1371.05.14 ـ 523
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.4 بنا به پيشنهاد شماره 5623.11 مورخ 1371.5.5 وزارت راه و ترابري، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت‌بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌وزير راه و ترابري به كشور پاكستان مسافرت نمايند.