عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13820
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/31
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

تصويبنامه در خصوص خروج و ورود به كشور از طريق بندر چابهار

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/11 بنا به پيشنهاد شماره 2221/43/4/1 مورخ 1371/3/10 وزارت کشور، و به استنادماده (4) قانون گذرنامه مصوب 1351 تصويب نمود:
ورود به کشور و خروج از آن از طريق بندر چابهار، مجاز مي باشد.