عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13820
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/31
  • دستگاه مجری:[سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

اصلاحيه آيين نامه چگونگي بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به سازمان تربيت بدني توسط بخش غير دولتي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/11 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 543/ه ب مورخ 1371/4/29 تصويب نمود:
در سطر دوم ماده يک آيين نامه چگونگي بهره برداري از اماکن ورزشي متعلق به سازمان تربيت بدني توسط بخش غير دولتي – موضوع تصويبنامه شماره 57554/ت 56 ه مورخ 1371/2/20 ـ عبارت «تحت اختيار خود» به «متعلق به دولت تحت اختيار خود» اصلاح مي شود.