عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/31

انتصاب آقاي علي عبدالعلي‌زاده به عنوان استاندار آذربايجان شرقي

1371.04.31 ـ .20106ت196ه ـ 1371.05.11 ـ 521
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 2909.1 مورخ 1371.4.29 وزارت كشور، و به استناد بند (39 ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي علي عبدالعلي‌زاده به عنوان استاندار آذربايجان شرقي منصوب گردد.