عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/28

تعيين تراز فيزيكي سيمان براي هفتاد درصد ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان

1371.04.28 ـ .17912ت189ه ـ 1371.05.06 ـ 514
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 975 ـ 7214.5 ـ 1 مورخ 1371.4.24 سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميته تخصيص ارز، به‌استناد بند (10) تبصره (29) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند: