عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/24

نحوه افزايش سرمايه ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه

1371.04.24 ـ .20182ت186ه ـ 1371.04.31 ـ 501
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 21.2792.11169 مورخ 1371.4.8 وزارت امور اقتصادي و دارايي، به استناد قانون "‌اجازه‌افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه" ـ مصوب 1370.6.5 ـ تصويب نمودند: