عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/24

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليون و شانزده هزار و چهارصد و بيست و هشت دلار بابت تعهدهاي سالهاي قبل و‌مابه‌التفاوت سال 1370 مربوط به حق عضويت دولت ج‌اا در سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد به وزارت كشاورزي

1371.04.24 ـ .16885ت182ه ـ 1371.04.31 ـ 499
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 2437 ـ 6744.64 ـ 1 مورخ 1371.4.16 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد قانون"‌عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي" ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دو ميليون و شانزده هزار و چهارصد و بيست و هشت (2.016.428) دلار معادل يكصد و سي و شش ميليون و هشت هزار و هفتاد و هشت(136.008.078) ريال بابت تعهدهاي سالهاي قبل و مابه‌التفاوت سال 1370 مربوط به حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان خواروبار‌كشاورزي ملل متحد (‌فائو) از محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد.