عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/17
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/29

‌محسوب شدن آستان حضرت عبدالعظيم (ع) در زمره مؤسسات موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري و بلامانع بودن‌مأموريت مستخدمين رسمي به آن آستان

1371.04.17 ـ .11450ت18ك ـ 1371.05.03 ـ 489
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.17 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.105504ت.366ه مورخ 1369.9.27)، بنا به پيشنهاد شماره .858‌د مورخ 1371.2.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري تصويب نمودند:
"‌آستان حضرت عبدالعظيم(ع)" در زمره مؤسسات موضوع ماده (11) قانون استخدام كشوري محسوب مي‌گردد و مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون‌استخدامي كشو با حفظ پست سازماني به آن آستان بلامانع مي‌باشد.
‌حقوق و مزاياي اين قبيل مستخدمين از محل اعتبارات آستان حضرت عبدالعظيم (ع) پرداخت خواهد شد.