عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/17
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/29

‌بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي

1371.04.17 ـ .14957ت17ك ـ 1371.05.03 ـ 488
اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.17 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.5787.4109 مورخ 1371..29 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در "‌دانشگاه شهيد بهشتي"، از تاريخ1371.4.17 لغايت پايان سال 1372 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است. رييس جمهور