عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري به وسيله وزارت كشور

1371.04.14 ـ .20014ت173ه ـ 1371.04.28 ـ 432
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 2480.5 مورخ 1371.4.10 وزارت كشور و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6)‌و تبصره (2) ماده واحده "‌قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص سه هزار (3000) دستگاه خودروي سواري به وسيله وزارت كشور مجاز مي‌باشد. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر سود‌بازرگاني متعلق، مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال به ازاي هر دستگاه از خودروهاي مذكور دريافت كرده به حساب خزانه واريز نمايد.