عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

انتصاب آقاي علي تابش به عنوان استاندار خوزستان

1371.04.14 ـ .15756ت170ه ـ 1371.04.24 ـ 428
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 2492.1 مورخ 1371.4.14 وزارت كشور، و به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي علي* تابش به عنوان استاندار خوزستان منصوب گردد.