عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

اختصاص مبلغ يك ميليارد و پنجاه ريال جهت پرداخت قسط دوم بهاي ساختمان فرهنگستان زبان و ادب فارسي به فرهنگستان‌مزبور

1371.04.14 ـ .17032ت166ه ـ 1371.04.22 ـ 426
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 105 مورخ 1371.3.4 فرهنگستان زبان و ادب فارسي، و تأييد شماره 2382 ـ 4542.61 ـ 1‌مورخ 1371.4.10 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون (1.050.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، جهت‌پرداخت قسط دوم بهاي ساختمان فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تعمير و تجهيز آن در اختيار فرهنگستان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.