عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/10
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/30

بلامانع بودن اعاده به خدمت بازنشستگان چند وزارتخانه

1371.04.10 ـ .17759ت20ك ـ 1371.05.04 ـ 420
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌قانون راجه به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت" مصوب 1360 تصويب نمودند:
‌اعاده به خدمت بازنشستگان به شرح زير در دستگاه‌هاي مذكور با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .599‌د مورخ 1370.2.9 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در آن سازمان.
2 ـ فرد بازنشسته مورخ نامه شماره 2135 مورخ 1371.3.10 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در دانشگاه علوم پزشكي تهران.
3 ـ هفت (7) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 770.2701.6 مورخ 1371.2.21 و شماره 710.7629.4 مورخ 1370.8.21 و شماره 770.4270.6‌مورخ 1371.3.25 و شماره 710.5194.5 مورخ 1370.8.21 و شماره 710.4625.4 مورخ 1370.7.23 و شماره 710.5291.4 مورخ 1370.6.24 و‌شماره 710.7630.4 مورخ 1370.8.21 وزارت آموزش و پرورش، در آن وزارت.