عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/10
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/24

بلامانع بودن اعاده به خدمت بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي

1371.04.10 ـ .74228ت16ك ـ 1371.04.31 ـ 419
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به استناد "‌قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت" مصوب 1360 تصويب نمودند:
‌اعاده به خدمت بازنشستگان به شرح زير در دستگاه‌هاي مذكور با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1589 مورخ 1371.3.23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز.
2 ـ سه (3) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 72.14945.33446 مورخ 1370.12.10 و شماره 72.6492.6582 مورخ 1371.3.24 وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي در دانشگاه تربيت معلم كاشان، دانشگاه تهران و آن وزارت.
3 ـ هفت (7) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 710.5296.4 مورخ 1370.6.24 و شماره 710.5298.4 مورخ 1370.6.24 و شماره 710.5296.4‌مورخ 1370.6.24 و شماره 710.5298.4 مورخ 1370.6.24 و شماره 710.5293.4 مورخ 1370.6.24 و شماره 710.7798.5 مورخ 1370.8.21 و‌شماره 710.5285.4 مورخ 1370.6.24 و شماره 710.5288.4 مورخ 1370.6.24 و شماره 710.5284.4 مورخ 1370.6.24 وزارت آموزش و پروش،‌در آن وزارت.


روابــــط صریـــــــــح