عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/10

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 210 ميليون ريال جهت انجام پروژه بازسازي به دستگاه‌هاي مجري آن (‌تصميم نماينده ويژه‌رييس جمهور)

1371.04.10 ـ 7109 ـ 1371.04.10 ـ 416
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است. به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌مبلغ 210 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (‌قسمت چهارم قانون بودجه سال 1371 كل كشور) در اختيار دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج‌در جداول ضميمه قرار مي‌گيرد تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبارات موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني مندرج در جداول پيوست با پيشنهاد‌بالاترين مقام اجرايي ذيربط (‌دستگاه اجرايي در جداول پيوست مشخص شده است) و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر تا 25% قابل افزايش‌مي‌باشد.