عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/7

اجازه برگزاري سمينار بررسي زمينه‌هاي اصلاح نژاد گاوهاي شيري در ايران توسط وزارت جهاد سازندگي

1371.04.07 ـ .15412ت158ه ـ 1371.04.17 ـ 412
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره .10.71.2583‌و مورخ 1371.3.31 وزارت جهاد سازندگي، و به استناد تبصره (3) ماده (1)‌قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري سمينار "‌بررسي زمينه‌هاي اصلاح نژاد گاوهاي شيري در ايران" توسط وزارت جهاد سازندگي در سال 1371 از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير‌امكانات آن وزارتخانه مجاز مي‌باشد.