عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/7

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (2.650.000.000) ريال به منظور انجام هزينه‌هاي پذيرش دانشجويان متعهد خدمت در‌آموزش و پرورش به وزارت آموزش و پرورش

1371.04.07 ـ .16060ت157ه ـ 1371.04.17 ـ 411
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره 586.4 ـ 755 مورخ 1371.1.19 وزارت آموزش و پرورش، و تأييد شماره 1542 ـ 1344.60ـ 1 مورخ 1371.3.31 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دو ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (2.650.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل‌كشور به منظور انجام هزينه‌هاي مربوط به پذيرش جديد مراكز تربيت معلم، دانشسراها، آموزشكده‌هاي فني، متعهدين خدمت دبيري و آن دسته از دانشجويان‌آزاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي‌شوند، همچنين ساير هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده وزارت آموزش و‌پرورش در اختيار آن وزارت قرار گيرد.
‌اعتبار موضوع اين تصويب‌نامه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان برنامه و بودجه به سرجمع اعتبارات جاري آن وزارتخانه و ادارات كل آموزش‌و پرورش استانها و دستگاه‌هاي اجرايي تابعه اضافه مي‌گردد و هزينه مي‌شود.