عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13791
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/27
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

تصويب نامه راجع به شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي در مورد (شركت بهساز اصفهان)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/30 بنا به پيشنهاد شماره 1971 مورخ 1370/2/28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصويب نمود:
«شرکت بهساز اصفهان» به شرکتهاي مندرج در فهرست شماره يک پيوست تصويب نامه شماره 5283 ت 109 ه مورخ 1370/3/29 هيأت وزيران موضوع «سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهاي دولتي» اضافه مي شود.