عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/31

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون ريال جهت احداث 6 واحد پست قرنطينه دامي به وزارت جهاد سازندگي

1371.03.31 ـ .16534ت147ه ـ 1371.04.13 ـ 392
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره 1046 ـ .10.71‌و مورخ 1371.2.14 وزارت جهاد سازندگي و تأييد شماره 3471 ـ 33‌مورخ 1371.3.16 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (450.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ به منظور احداث (6) واحد پست‌قرنطينه دامي در مناطق مرزي شمالي كشور در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.