عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/31

تغيير در فصل آموزش عالي و تحقيقات ابلاغيه مورخ 71.1.11

1371.03.31 ـ 11979 ـ 1371.04.01 ـ 390
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
‌در فصل آموزش عالي و تحقيقات ابلاغيه شماره 6077 مورخ 71.1.11، دستگاه اجراي رديف‌هاي 1.1 و 1.2 و 1.3 از استانداري ـ بازسازي (‌علوم پزشكي)‌به "‌دانشگاه علوم پزشكي اهواز" و دستگاه اجرايي رديفهاي 2.1 و 3.1 از استانداري (‌بازسازي) به "‌دانشگاه شهيد چمران اهواز" تغيير مي‌يابند.