عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/31

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور پرداخت بخشي از هزينه‌هاي احداث كتابخانه مركزي كرمان و‌بازسازي باغ تاريخي ماهان به استانداري كرمان

1371.03.31 ـ .11699ت144ه ـ 1371.04.13 ـ 389
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره 1.21687 مورخ 1370.5.5 استاندار كرمان، و پيشنهاد شماره 1164 ـ 62 ـ 5398 ـ 1 مورخ1371.3.23 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، تأمين و‌به منظور پرداخت بخشي از هزينه‌هاي احداث كتابخانه مركزي كرمان و بازسازي باغ تاريخ ماهان در اختيار استانداري كرمان قرار گيرد تا طبق مقررات مربوط‌هزينه گردد.