عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13794
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/30
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

‌حذف عبارتي از تبصره 1 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 11.790.8.203 مورخ 1371.2.13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در اجراي بند (18)‌ماده (2) قانون "‌اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي" ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمودند:
‌عبارت "‌علاوه بر داشتن سرمايه صد درصد ايراني" از تبصره (1) ماده (8) آيين‌نامه "‌ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات ايرانگردي و‌جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها" ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .7408ت141 مورخ 1368.3.2 ـ حذف مي‌شود.