عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/20

تصويب مواردي در اجراي قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي

1371.03.20 ـ .14678ت135ه ـ 1371.04.04 ـ 343
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.20 بنا به پيشنهاد شماره 103.11.23200 مورخ 1370.9.17 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي‌و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و در اجراي تبصره (1) ماده (7) قانون "‌تأسيس مدارس غير انتفاعي" ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود: