عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

‌اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط شركت هواپيمايي گلف ايران

1371.03.17 ـ .14468ت127ه ـ 1371.04.01 ـ 333
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به درخواست وزارت راه و ترابري و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد ماده (6) "‌قانون مقررات مربوط به‌ورود خودروي سواري در موارد خاص" مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك (1) دستگاه خودروي سواري (‌موضوع نامه شماره 29.11 مورخ 1371.1.8 وزارت راه و ترابري) توسط شركت هواپيمايي گلف اير، با‌رعايت ساير مقررات مجاز مي‌باشد.