عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/13

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه و هشت ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق‌زلزله‌زده به استانهاي گيلان و زنجان آذربايجان شرقي و دستگاه‌هايي اجرايي ذيربط (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.03.13 ـ .9661ت1ن ـ 1371.03.16 ـ 316
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان (‌موضوع نامه شماره 1368.1.5.52 مورخ 1371.2.28 وزارت‌كشور) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و توافق بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه، و به استناد جزء (4)‌بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ مي‌شود:
‌الف ـ مبلغ پنجاه و هشت ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون (58.950.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) موضوع‌جزء (4) بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق زلزله زده در قالب اعتبار طرح‌هاي استاني و‌ملي در اختيار استانهاي گيلان و زنجان و آذربايجان شرقي و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط شامل وزارتخانه‌هاي نيرو، كشور، و راه و ترابري و آموزش و پرورش(‌سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور) به شرح زير قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه بودجه هزينه گردد.
1 ـ سهم استانهاي گيلان، زنجان و آذربايجان شرقي (‌خلخال) به ترتيب بيست و نه ميليارد و پانصد ميليون (29.500.000.000) ريال، دوازده ميليارد(12.000.000.000) ريال و يك ميليارد (1.000.000.000 ريال به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد.
‌تبصره ـ مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (4.500.000.000)) ريال از اعتبارات ملي وزارت نيرو كسر، و بر اساس توافق به عمل آمده به فصل منابع آب و‌برق استان گيلان اضافه گردد تا به صورت استاني اقدام شود.
2 ـ مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3.500.000.000) ريال به منظور جبران خسارتهاي وارده شده و اعتبارات مورد نياز جهت ادامه بازسازي مراكز و‌تأسيسات آسيب‌ديده از زلزله به شرح زير در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد:

شركت سهامي توليد و انتقال نيروي ايران (‌توانير)
مبلغ (1.500.000.000) ريال
‌شركت سهامي برق منطقه‌اي زنجان
مبلغ (1.000.000.000) ريال
‌شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
مبلغ (1.000.000.000) ريال
جمع
(3.500.000.000) ريال
3 ـ مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2.200.000.000) ريال به منظور مرمت و بازسازي راه قزوين به امام‌زاده هاشم و ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي در‌قالب طرح‌هاي ملي در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد.
4 ـ مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال به منظور اجراي طرح‌هاي نيمه تمام و تكميل مدارس پيش ساخته به صورت ملي در اختيار وزارت آموزش و‌پرورش (‌سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار گيرد.
5 ـ مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1.250.000.000) ريال به منظور تأمين مابه‌التفاوت ريالي ارزي ماشين‌آلات خريداري شده جهت پشتيباني‌بازسازي مناطق زلزله زده در اختيار وزارت كشور قرار گيرد
6 ـ مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال جهت مشاركت در بازسازي مساجد و بقاع متبركه در مناطق زلزله‌زده گيلان و زنجان، بر اساس‌نامه شماره 54133 مورخ 70.7.17 رياست محترم جمهوري و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خيريه اختصاص مي‌يابد تا از مبلغ مذكور، يك ميليارد آن‌براي استان گيلان و پانصد ميليون ريال باقي مانده جهت استان زنجان در اختيار استانداريهاي ذيربط قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و‌بودجه استان هزينه گردد.
ب ـ نظر به اينكه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق زلزله‌زده حداكثر تا پايان سال 1371 بايد به اتمام برسد، لازم است پروژه‌هاي موضوع اين مصوبه صرفاً در‌رابطه با بازسازي مناطق زلزله‌زده باشد و تعهدات مازاد بر امكانات اعتباري ايجاد نشود. تعهدات اجتناب ناپذير در سال 1372 بايد به روال معمول از محل‌اعتبارات استاني و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تأمين شود. دستگاه‌هاي اجرايي، مجاز به شروع پروژه‌هاي جديد نبوده، اعتبارات اختصاص يافته صرفاً براي اتمام‌پروژه‌هاي نيمه تمام مي‌باشد.