عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/10

‌الحاق عبارتي به تصويب‌نامه راجع به اجراي ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1365 كل كشور با اصلاحات بعدي در سال1371

1371.03.10 ـ .11492ت120ه ـ 1371.03.20 ـ 306
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌عبارت زير به انتهاي بند (1) تصويب‌نامه شماره .3465ت35ه مورخ 1371.2.13 اضافه مي‌گردد:
"‌دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند به حداكثر تا (20) درصد از كاركنان خود با تشخيص بالاترين مقام اجرايي بين (60) تا (120) ساعت در هر ماه، اضافه كار‌پرداخت نمايند. تصويب‌نامه شماره .46245ت454ه مورخ 1370.10.18 به قوت خود باقي است."