عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/10

‌اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري اهدايي موضوع نامه سازمان حفاظت محيط‌زيست

1371.03.10 ـ .11348ت110ه ـ 1371.03.18 ـ 303
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (6) ماده واحده قانون‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370 تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري اهدايي (‌موضوع نامه شماره 719 ـ 22 مورخ 1371.3.10 سازمان حفاظت محيط زيست) مجاز مي‌باشد.