عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/15

اجازه ايجاد بيست و چهار پست ثابت و موقت سازماني در توابع شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان

1371.03.06 ـ .11139ت11ك ـ 1371.04.23 ـ 296
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.6 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات"‌بخشداريهاي جديدالتأسيس دلگان، كنارك و بم‌پشت" بر اساس ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 1366 (‌موضوع نامه‌شماره .217‌د مورخ 1371.1.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌ايجاد هشت (8) پست ثابت و موقت سازماني در هر يك از بخشداريهاي "‌دلگان" از توابع شهرستان ايرانشهر، "‌كنارك" از توابع شهرستان چاه بهار و "‌بم‌پشت" از‌توابع شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان (‌جمعاً بيست و چهار پست) با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 مجاز مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور