عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/3/19
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

بلامانع بودن استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان در وزارت بهداشت، درمان و وزارت فرهنگ و آموزش عالي

1371.03.06 ـ .14360ت5ك ـ 1371.03.31 ـ 295
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.6 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به شرح زير از تاريخ 1371.3.6 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط‌بلامانع مي‌باشد:
1 ـ چهار (4) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 737 مورخ 1371.1.28 و شماره 1472 مورخ 1371.2.22 و شماره 1762 مورخ 1371.2.29 وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اداره كل مبارزه با بيماريها، اداره كل آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و دانشگاه علوم پزشكي ايران.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 9.3673، 72.5.6 مورخ 1371.2.23 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه الزهرا.