عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

بلامانع بودن ورود و ترخيص پنج دستگاه ميني‌بوس تويوتا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1371.03.06 ـ .9659ت98ه ـ 1371.03.16 ـ 287
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (ب)‌تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص پنج دستگاه ميني‌بوس تويوتا، اهداي سازمان بهداشت جهاني (‌موضوع نامه شماره 2003 مورخ 1371.3.5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي) با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد.