عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13773
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/3/17
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/3/5

قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه