عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13773
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/4
  • دستگاه مجری:[معاونت اجرايي رئيس جمهور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/13

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازگشت و اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/3/13 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميد ميرزاده معاون اجرايي رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازگشت و اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي تعيين مي شود. تصميمات نماينده مذکور در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.