عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 4 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/1/18

-

تاريخ 18/1/71 شماره دادنامه 4 کلاسه پرونده 70/189
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمود خاکپور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 ديوان عدالت اداري .
مقدمه – الف – شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 70/172 موضوع شکايت آقاي محمود خاکپور به طرفيت اداره کل کشاورزي استان يزد، اداره کل ثبت اسناد املاک منطقه 14 يزد و مدير کل منابع طبيعي استان يزد به خواسته اعتراض به رأي 5/692 ـ 13/10/69 هيأت حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و ابطال آن و اعاده ملکيت پلاک هاي 78 و 73 بخش 53 يزد طي دادنامه شماره 1001 مورخ 20/8/70 چنين رأي صادر نموده است : نظر به اين که ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصرح است پس از اعلام نظر کارشناس هيأت حل اختلاف رأي قاضي لازم الاجراء خواهد بود و تبصره 5 همين ماده واحده مقرر داشته از تاريخ تصويب اين ماده واحده کليه قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو تنها مرجع رسيدگي به شکايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود. و با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده واحده مرقوم رأي قاضي هيأت موصوف قابل رسيدگي و اعتراض در ديوان عدالت اداري نبوده و قرار رد شکايت صادر مي نمايد.
ب – شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/316 موضوع شکايت شرکت کشيت و صنعت ابر کوه به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده 56 قانون اصلاح حفاظت و بهره برداري و هيأت حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 مستقر در اداره کل کشاورزي استان يزد، ديوان عدالت اداري را صالح مورخ 2/5/68 کميسيون سه نفره ماده 56 و رأي مورخ 22/3/69 هيأت حل اختلاف فوق الذکر صادر نموده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.


روابــــط صریـــــــــح