عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

2 ـ

عبارت "‌وزارت آباداني و مسكن" از متن تبصره ماده (12) حذف مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه