عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/23

اجازه برگزاري بيست و نهمين اجلاس كميسيون فرعي مبارزه با مواد مخدر در منطقه خاورميانه و نزديك توسط وزارت كشور

1371.02.23 ـ .5708ت77ه ـ 1371.02.30 ـ 265
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.23 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره 360 ه ب مورخ 1370.7.9) تصويب‌نمود:
‌در تصويب‌نامه شماره .49084ت223ه مورخ 1369.6.18 عبارت "‌مدت بهره‌برداري شركت 25 سال خواهد بود" پس از عبارت "‌قرارداد مشاركت منعقد‌نمايد" اضافه مي‌گردد.