عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

اجازه ورود و ترخيص پنج دستگاه آمبولانس به شهرداريهاي تهران

1371.03.20 ـ .11ت73ه ـ 1371.02.26 ـ 249
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد شهرداري تهران و موافقت وزارت صنايع سنگين به استناد بند (6) ماده واحده قانون مقررات مربوط به‌ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص پنج (5) دستگاه آمبولانس (‌موضوع نامه شماره 315.20788.62228 مورخ 1370.11.16 شهرداري تهران) با پرداخت حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.