عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/13

اجازه برگزاري اجلاس كميته توسعه و مديريت ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان توسط وزارت جهاد سازندگي

1371.02.13 ـ .8103ت55ه ـ 1371.02.19 ـ 233
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به پيشنهاد شماره .10.16688‌و مورخ 1370.12.28 وزارت جهاد سازندگي، و به استناد تبصره (3) ماده (1)‌قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي"، مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌برگزاري اجلاس "‌كميته توسعه و مديريت ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان" توسط وزارت جهاد سازندگي از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير‌امكانات آن وزارت، مجاز مي‌باشد.