عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/13

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال بابت هزينه‌هاي ضروري شش ماهه اول سال جاري به نهاد رياست جمهوري

1371.02.13 ـ .3396ت49ه ـ 1371.02.19 ـ 232
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به درخواست شماره .1190‌د ق مورخ 1371.1.17 نهاد رياست جمهوري و پيشنهاد شماره 531 ـ 916.64 ـ1 مورخ 1371.2.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1371 كل كشور بابت هزينه‌هاي ضروري‌شش ماهه اول سال جاري در اختيار نهاد رياست جمهوري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.