عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/9

مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور سنگاپور

1371.02.09 ـ .3854ت65ه ـ 1371.01.23 ـ 230
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.9 در اجراي قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 و به‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور سنگاپور مسافرت نمايند.