عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

منظور نمودن اعتباراتي از طريق تسهيلات سيستم بانكي برا استان لرستان

1371.02.06 ـ .9727ت108ه ـ 1371.03.17 ـ 215
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد مشترك معاون رييس جمهور در امور اجرايي و وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمودند: