عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

تعيين وزارت كشور به جاي شهرداري تهران در سازمانها و مجامع بين‌المللي

1371.02.06 ـ .8330ت64ه ـ 1371.02.22 ـ 206
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره 6592.1.62 مورخ 1370.11.17 وزارت كشور و به استناد تبصره (5) الحاقي "‌قانون الحاق دو‌تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي" مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌وزارت كشور جايگزين شهرداري تهران در سازمانها و مجامع بين‌المللي مندرج در قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي‌مصوب 1365.1.26 مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح