عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

اجازه برگزاري كنگره بين‌المللي اخلاق پزشكي در نيمه دوم سال 1371 توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي

1371.02.06 ـ .1115ت57ه ـ 1371.02.19 ـ 201
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر‌كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي مصوب 1370.9.27 تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌كنگره بين‌المللي اخلاق پزشكي" در نيمه دوم سال 1371 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير‌امكانات آن وزارت مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح