عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به اتريش

1371.02.06 ـ .1369ت50ه ـ 1371.02.19 ـ 198
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 در اجراي قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاشه هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370.9.27‌و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌وزير كار و امور اجتماعي به كشور اتريش مسافرت نمايند.


روابــــط صریـــــــــح