عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/2
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/2/22

اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي 45 نفر در مشاغل فني به وزارت پست و تلگراف و تلفن

1371.02.02 ـ .10090ت193ه ـ 1371.02.26 ـ 195
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.2.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و پيشنهاد شماره پيشنهاد .7121‌د مورخ 1370.12.27 سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و به استناد بند "‌الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي چهل و پنج (45) نفر در مشاغل فني به شرح فهرست پيوست با دارا بودن‌مدرك تحصيلي دانشگاهي از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح